1/3/2019

​ประกาศการปรับปรุงข้อมูลดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) และกองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด

​​

             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค  โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2) และกองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเรื่องดัชนีชี้วัด (Benchmark) ในระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร.1/2561 เรื่องมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน.64/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดให้กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) เป็นดัชนีชี้วัด โดยกองทุนจะใช้ดัชนีชี้วัดใหม่เป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนนับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน รายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

กองทุนดัชนีชี้วัดเดิมดัชนีชี้วัดใหม่
K-GLOBEดัชนี MSCI All Country Worldดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD
K-PLAN2ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (สัดส่วน 10% ของดัชนีชี้วัดกองทุน)ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (สัดส่วน 10% ของดัชนีชี้วัดกองทุน)
K-PLAN3ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (สัดส่วน 15% ของดัชนีชี้วัดกองทุน)ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (สัดส่วน 15% ของดัชนีชี้วัดกองทุน)

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                              ประกาศ  ณ วันที่ 3 มกราคม 2562

​ 


Yes
1/3/2019