2/3/2021

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GPROP-A(D))

​                 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D)

1 สิงหาคม 2563 ถึง
31 มกราคม 2564

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

​                 ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564​


Yes
2/3/2021