9/10/2018

​ประกาศการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX) ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด

​​​​

                                                                  ประกาศการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX) 
                                                                                                         ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด 

 
                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX) ได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเรื่อง
    ตัวชี้วัด (Benchmark) ในระบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เนื่องจากดัชนี CNX Nifty ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุน K-INDX ได้แจ้งเปลี่ยนชื่อดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนี Nifty 50
    ดังนั้น บลจ.จึงปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดของกองทุน K-INDX เป็นดังนี้

                    -ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญา
    ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75 
                    -ดัชนี Nifty 50 Total Return (USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้าน
    อัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

                    หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
    e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา


                                                                                                                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
                                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่  10 กันยายน 2561


Yes
9/10/2018
7!อื่นๆ!Other Announcement!market