4/10/2024

ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือห​น่วยลงทุน
และวันสุด
ท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิดเค ออยล์​

​​​​​​​​

​           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งกำหนดวันเพื่อการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้​

วันที่รายละเอียด
17 เมษายน 2567
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงมติ โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว
2 - 31 พฤษภาคม 2567ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ
31 พฤษภาคม​ 2567
วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.com


​​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

​​

Yes
4/10/2024