2/25/2019

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50  ผ่าน K-Cyber Invest และแอปพลิเคชั่น K-My Funds​

​​

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (กองทุน K-SET50) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-SET50 ที่ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเดิมมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่
500 บาท1 บาท

             โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562Yes
2/25/2019