2/20/2024


ประกาศ

เสนอขายกองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-TNZ-A(A)) ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

​​

Yes
2/20/2024
7!อื่นๆ!Other Announcement!market