10/10/2018

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (K-TREASURY)

​​​


           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น

 ( K-TREASURY )  ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่ากองทุนดังกล่าวจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

                  กองทุนเปิด

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

(ต่อปี)

​ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)

(ต่อปี)​


                        เดิม                       ใหม่
เค ตราสารรัฐระยะสั้น  (K-TREASURY)  0.3745%
0.2889%

 

          การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เฉพาะวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เท่านั้น และจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

                                                              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ ณ วันที่  10 ตุลาคม  2561


Yes
10/10/2018