2/4/2021

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติประจำปี 2564 กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KAB24A-UI)

​​​​​​​​

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KAB24A-UI) ขอแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ประจำปี 2564 ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แบบอัตโนมัติ

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

                                  วันที่ 30 มิถุนายน 2564
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
                                  วันที่ 30 กันยายน 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
                                  วันที่ 30 ธันวาคม 2564
วันที่ 5 มกราคม 2565

 

หมายเหตุ

 • บริษัทจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ. ธนาคารกสิกรไทย ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะโอนเงินหรือนำฝากในรูปแบบเช็ค แล้วแต่กรณี
 • การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลัก และ/หรือจากกำไรสุทธิ และ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
 • ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
  ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
 • บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

   

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

   
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564​Yes
2/4/2021