3/22/2023


ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติของกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย​


​​

​           ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน KAB24A-UI”) เพื่อแก้ไขโครงการเกี่ยวกับ ชื่อกองทุน อายุโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจัดการจึงขอแจ้งกำหนดวันเพื่อการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้

วันที่รายละเอียด
29 มีนาคม 2566
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงมติ โดยถือจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันดังกล่าว
19 เมษายน – 19 พฤษภาคม 2566ระยะเวลาในการใช้สิทธิออกเสียงลงมติ
19 พฤษภาคม 2566
วันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 หรือ e-mail: ka.customer@kasikornasset.com

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566​​​


Yes
3/22/2023