2/4/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GPROP, K-ASIA)

              ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา​
เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน
(K-GPROP)

​1 สิงหาคม 2562 ถึง

31 มกราคม 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
(K-ASIA)

​1 พฤศจิกายน 2562 ถึง
31 มกราคม 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

              จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                         ประกาศ  ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
Yes
2/4/2020