6/18/2021

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YB-AI)​

​                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YB-AI)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18  - 25  พฤษภาคม  2564 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 1,039,677,728.58 บาท

 

                     บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YB-AI

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY K-SF

วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
31 พฤษภาคม 256501 มิถุนายน 2565

 

                     หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564


Yes
6/18/2021