5/24/2021

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YB-AI)

           ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YB-AI)  ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

           ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ เวลา 10.33 น.

 

         หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564​


Yes
5/24/2021