2/15/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YE-BR)

​​

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YB-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 13 – 24 มกราคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 25 มกราคม 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 611,251,240.85 บาท

          บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YE-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY K-SF

     
                           ​วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
                                   26 มกราคม 2566                                 27 มกราคม 2566

 

            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2565​


Yes
2/15/2022