9/8/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR)

           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YF-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 779,155,016.93 บาท

          บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KCR1YF-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
8 สิงหาคม 2566​9 สิงหาคม 2566

 

            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  8 กันยายน 2565

 

 


Yes
9/8/2022