1/29/2021

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC5-AI)

​              ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (KEC5-AI)  ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

​              ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ เวลา 13.00 น.


​              หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564​


Yes
1/29/2021