6/11/2021

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย​

                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2564ดังต่อไปนี้

 

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)​

เดิม

ใหม่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.3219% ต่อปี
0.5790% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.03219% ต่อปี
0.05790% ต่อปี

 

​                     ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564​

              

Yes
6/11/2021