3/30/2021

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC6-AI)​

            ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 6ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (KEC6-AI)  ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ เวลา 11.57 น.

 

          หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564​


Yes
3/30/2021