6/29/2021

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC7-AI)

                  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 7 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KEC7-AI) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 24  - 31 พฤษภาคม  2564 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่  8 มิถุนายน 2564 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,029,727,273.63 บาท

​                  บริษัทขอแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KEC7-AI

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY / K-SF

วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
8  มิถุนายน 25659 มิถุนายน 2565

 

               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด

ประกาศ ณ วันที่ 29​ มิถุนายน 2564


Yes
6/29/2021