8/5/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YZ-BR)

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค 5ตราสารหนี้ต่างประเทศ1YZ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF1YZ-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  28 มิถุนายน 2565 – 4 กรกฎาคม 2565  และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 6 กรกฎาคม  2565  ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน  580,715,842.17 บาท

       บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFF1YZ-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


​วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
6 กรกฎาคม 25667 กรกฎาคม 2566

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

 


Yes
8/5/2022
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market