7/10/2020

​ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A)

​​                     ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน   กสิกรไทย  จำกัด  ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021A (KFF21A)  ซึ่งได้เปิดให้จองซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 10-16 กรกฎาคม  2563  นั้น เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ

​                 ดังนั้น บริษัทจัดการจึงขอแจ้งปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนดังกล่าวในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  ณ เวลา 15.00 น.

​​                     ​หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  KAsset Contact Center โทร. 02-6733888    โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com ในระหว่างเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสนใจและมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563Yes
7/10/2020