9/12/2019

​ประกาศลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BY

                     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BY ขอแจ้งลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าวตลอดทั้งโครงการ ดังต่อไปนี้

 

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนตลอดทั้งโครงการ (รวม vat 7%)ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุนตลอดทั้งโครงการ (รวม vat 7%)
เดิมใหม่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.3092% ต่อปี​0.2984% ต่อปี

 

​                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 12 กันยายน 2562Yes
9/12/2019