10/8/2019

​ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CD

​​                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน CD ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ดังต่อไปนี้

 

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)​​​ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)

เดิม

ใหม่

ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.6660% ต่อปี0.8971% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.06660%ต่อปี0.08971%ต่อปี

 

​​                       ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562
Yes
10/8/2019