2/27/2024

ประกาศค่าธรรมเนียม

ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFF6MCO-BR)

​​​​​​​​​​​​​

                    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MCO ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2567ดังต่อไปนี้

 

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.67​41% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.06741%​ ต่อปี

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

Yes
2/27/2024
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market