9/21/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI1YC-BR)

​​

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 1 ปี C ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI1YC-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  25 - 29  สิงหาคม 2565  และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่  30 สิงหาคม  2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน  924,754,647.94 บาท

 

          บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFI1YC-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


​วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
24 สิงหาคม 2566​25 สิงหาคม 2566

 

            หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565

 

 

 


Yes
9/21/2022