12/28/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI3YB-BR)

​​

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (KFI3YB-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  21 – 23 พฤศจิกายน  2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,772,674,685.44 บาท

       บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 1 ปีโดยประมาณ  โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนอัตโนมัติ

วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก

อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ

(บาท/หน่วย)

20 พฤศจิกายน 256622  พฤศจิกายน 25660.3000
20 พฤศจายน 256722  พฤศจิกายน 25670.3000

 

          บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFI3YB-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
11 ธันวาคม 2568​12 ธันวาคม 2568

 

         หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                       ประกาศ ณ วันที่  28 ธันวาคม 2565

 

 

 

 

 


Yes
12/28/2022
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market