4/2/2019

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​​​

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

 

                ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

​กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค โกลบอล บอนด์ (K-GB)

1 เมษายน 2561 ถึง

31 มีนาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)

1 กรกฎาคม 2561 ถึง

31 มีนาคม 2562

ไม่จ่ายเงินปันผล

                    
            ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 เมษายน 2562​​

Yes
4/2/2019