9/18/2023

ประกาศค่าธรรมเนียม

ของกองทุนเปิดเค  พันธบัตร 11 เดือน A (KGB11MA)

​​              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 11 เดือน A    ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 18 กันยายน 2566  ดังต่อไปนี้

 

รายการ​ค่าธรรมเนียมการจัด​การที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
0.0000% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
0.00000% ต่อปี

 

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 18 กันยายน 2566​


Yes
9/18/2023