3/22/2023

​​

        

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 1 ปี  D (KGB1YD) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ จองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,106,587,735.52 บาท​

         บริษัทขอแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB1YD

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
8 กุมภาพันธ์ 2567​9 กุมภาพันธ์ 2567

 

           หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

 


Yes
3/22/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market