2/27/2024

ประกาศค่าธรรมเนียม

ของกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI (KGB6MAI)

​​​​​​​                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AI

ขอแจ้งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนดังกล่าว โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2567 ดังต่อไปนี้ ​

รายการค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน (รวม vat 7%)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ0.3383% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.03383% ต่อปี

 

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

                                                                          ประกาศ  ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

Yes
2/27/2024
2!ค่าธรรมเนียม!Fee Announcement!market