5/17/2024

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 

ของ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ (KGB6MAZ)

​           

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน AZ  (KGB6MAZ) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567  ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน  10,390,517,308.00  บาท​

        บริษัทขอแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้


วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB6MAZ

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF-A


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
9 ตุลาคม 256710 ตุลาคม 2567​

          ​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร.0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

 


Yes
5/17/2024
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market