8/24/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F (KGB6MF)


        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน F (KGB6MF) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ จองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 19 – 25  กรกฎาคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,292,177,920.35 บาท

        บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB6MF

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
18 มกราคม 2566​19 มกราคม 2566

 

          หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

 

 


Yes
8/24/2022