9/16/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG)

ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ

กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG)

 

      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน G (KGB6MG) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 2,285,694,653.16  บาท

      บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB6MG

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
15 กุมภาพันธ์ 2566​16 กุมภาพันธ์ 2566

 

        หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

 


Yes
9/16/2022