5/19/2023

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน X (KGB6MX)

        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน X (KGB6MX) ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ จองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  11 - 18  เมษายน 2566 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 7,868,925,843.29 บาท

        บริษัทขอแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KGB6MX

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
11 ตุลาคม 2566​12 ตุลาคม 2566

 

       ​หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  19 พฤษภาคม 2566

 

 


Yes
5/19/2023
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market