8/11/2020

​ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติประจำปี 2563 ของกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KHY23A-UI)

              บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KHY23A-UI)  ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของบมจ.ธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอื่นๆ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน โดยมีกำหนดการตามตารางดังนี้

 

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
โดยอัตโนมัติ

วันที่ผู้ถือหน่วยได้รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย)

จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย)
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
0.1093

 

หมายเหตุ

*สำหรับกรณีธนาคารอื่นๆ บริษัทจะนำฝากในรูปแบบเช็ค

*การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว จะส่งผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

 

              หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 อีเมล์ ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563Yes
8/11/2020