9/12/2019

​ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการ กองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์

​​

            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้  เซคเตอร์ (“กองทุน K-PROP") เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนดังนี้

หัวข้อข้อมูลเดิม​ข้อมูลใหม่
2.1 จำนวนเงินทุนโครงการ23,999,000,000.00 บาท28,999,000,000.00 บาท​

                 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

                ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
e-mail :
ka.customer@kasikornasset.com

 


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน​ 2562Yes
9/12/2019