10/15/2019

​ประกาศขอแจ้งขยายระยะเวลาการลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 ผ่าน K-Cyber Invest และแอปพลิเคชั่น K-My Funds

​​                     ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (กองทุน K-SET50) ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-SET50 ที่ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร จาก มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท เป็น มูลค่าขั้นต่ำ 1 บาทนั้น บริษัทขอแจ้งขยายระยะเวลาการลดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระยะเวลาในการลดมูลค่าขั้นต่ำเดิมระยะเวลาในการลดมูลค่าขั้นต่ำใหม่
วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562 วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563​

 

​                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม​ 2562Yes
10/15/2019