9/3/2019

​ประกาศลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 ผ่าน K-Cyber Invest และแอปพลิเคชั่น K-My Funds

​               ​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (กองทุน K-SET50) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจะลดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-SET50 ที่ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2562 ภายในเวลาทำการซื้อขายของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

มู​​ลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเดิมมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่
​500 บาท1 บาท

 

​               จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
Yes
9/3/2019