7/4/2022

​ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)

​​​​

ประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ของ

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF2YA-BR)

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 2 ปี  A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  (KTF2YA-BR)  ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจจองซื้อกองทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  7 – 9 มิถุนายน 2565 และบริษัทได้จดทะเบียนกองทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ด้วยจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 3,541,831,927.85 บาท      

          บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือน โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ตามกำหนดเวลา ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติวันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชี
เงินฝาก
​อัตรารับซื้อคืนโดยประมาณ
(บาท/หน่วย)
26 ธันวาคม 2565
28  ธันวาคม  25650.1000
26 มิถุนายน 2566
28  มิถุนายน  25660.1000
26 ธันวาคม 2566
28  ธันวาคม  2566​0.1000

            บริษัทแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันปรับสมุดบัญชีกองทุน   ดังนี้

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KTF2YA-BR

และนำเงินเข้าซื้อหน่วยลงทุนกองทุน K-TREASURY/K-SF


วันปรับสมุดบัญชีกองทุน
17 มิถุนายน 256718 มิถุนายน 2567

 

       หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน  ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  อีเมล: ka.customer@kasikornasset.com  และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  4 กรกฎาคม 2565

 

 

 


 

 


Yes
7/4/2022
1!การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน!Redemption Announcement!market