9/12/2019

​ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน


           บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศที่เกี่ยวข้อง

     สาระสำคัญ :

     กำหนดวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับมติพิเศษ กล่าวคือ จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


2. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) และ สน.38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

     สาระสำคัญ :

     2.1 กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการแก้ไขโครงการให้ชัดเจนขึ้น

     2.2 กำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลการขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ

               2.2.1  หากเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการ                              เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

               2.2.2  หากเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน                              ก่อน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

                 2.2.3  หากเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน

     2.3 เปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนการประกาศหนังสือพิมพ์

 

3.  แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.20/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)

     สาระสำคัญ :

     3.1 ปรับคำนิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน

    3.2 ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และลดภาระการส่งรายงานบางเหตุการณ์ต่อสำนักงานฯ โดยเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือกองทุนมีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน

    3.3 แก้ไขเรื่องการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยอาจไม่นับช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุนหรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุนและ/หรือช่วงที่ต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

  3.4 แก้ไขเรื่องการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่ในช่วงก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดและยังไม่ปรากฎในงบการเงิน มารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้

               

4. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.23/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9)

     สาระสำคัญ :

     ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

 

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

     สาระสำคัญ :

     แบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

     •    ชนิดสะสมมูลค่า (K-USA-A(A)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน

     •    ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D)) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่ต้องการรับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล   

     
     นอกจากนี้ บริษัทได้แก้ไขในหัวข้ออื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมและ  ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

 

           การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร. 02-6733988 e-mail:ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 

                               

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2562Yes
9/12/2019