12/30/2020

​ประกาศปิดรับคำสั่งขายคืนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนออก เฉพาะกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทฯปิดปรับปรุงระบบ โดยจะปิดรับคำสั่งขายคืนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนออกเฉพาะกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการจำนวน 9 กองทุน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน​ระยะเวลา

1) กองทุนเปิด เค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 
(KMVLTF-C(L))

ปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หลังเวลา 14:00น.
เปิดให้บริการในวันที่ 4 มกราคม 2564  เวลา 08:30น.เป็นต้นไป

1) กองทุนเปิดเค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล 
(KSDLTF)

2) กองทุนเปิด เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 
(K70LTF-C(L))

3) กองทุนเปิด เค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 
(KS50LTF-C(L))

4) กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 
(KDLTF-C(L))

5) กองทุนเปิด เค หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 
(KEQLTF-C(L))

6) กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF 
(KGLTF-C(L))

7) กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTF 
(KMSLTF-C(L))

8) กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
(K20SLTF-C(L))

        

 

 

 

 

 

ปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 หลังเวลา 15:30น.

เปิดให้บริการในวันที่  4 มกราคม 2564  เวลา 08:30น.เป็นต้นไป

 

                หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนบริการผู้ลงทุน ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-673-3888 หรือทาง e-mail ที่ ka.customer@kasikornasset.com​

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563


Yes
12/30/2020