3/2/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF

             ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิด                รอบระยะเวลาบัญชี                   มติการพิจารณา

เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม

(K-GINCOME-SSF)

1 มิถุนายน 2564 ถึง

 28 กุมภาพันธ์ 2565

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล  (K-GA-A(D))

1 มิถุนายน 2564 ถึง

 28 กุมภาพันธ์ 2565

​                   ไม่จ่ายเงินปันผล

เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-CHINA-A(D))

1 กันยายน 2564 ถึง

 28 กุมภาพันธ์ 2565

​                    ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ตราสารหนี้เอเซีย (K-AFIXED)

1 มีนาคม 2564 ถึง

 28 กุมภาพันธ์ 2565

​                    ไม่จ่ายเงินปันผล

 

 ​             จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988  e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565


Yes
3/2/2022