6/1/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD 31 พฤษภาคม 2565

​​​​​​​​​

ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

 

     ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค Property Infra Flexible (K-PROPI)​​​1 มิถุนายน 2564 ถึง

​31 พฤษภาคม 2565

​ ​ ​ ​
​​​​
ไม่จ่ายเงินปันผล
​ ​ ​
เค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (K-STAR-I(D))
เค อะกริคัลเจอร์ (K-AGRI)
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GA-A(D))
เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF)

เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิด​จ่ายเงินปันผล (K-CHINA-A(D))

1 กันยายน 2564 ถึง

31 พฤษภาคม 2565

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  โทรสาร 02-6733988  e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565


Yes
6/1/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market