9/1/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K20SLTF-C(L) K20SLTF-A(D) K70LTF-A(D) K-PROPI XD 31 สิงหาคม 2565


ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

            ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้ 

​​กองทุนเปิด
​รอบระยะเวลาบัญชี
​มติการพิจารณา
​เค Property Infra Flexible
(K-PROPI)
​1 มิถุนายน 2565 ถึง
31 สิงหาคม 2565
​​​ไม่จ่ายเงินปันผล​เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิดจ่ายเงินปันผล
(K70LTF-A(D))
​​

1 กันยายน 2564 ถึง
31 สิงหาคม 2565
​​

​เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF(K20SLTF-C(L))
​เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K20SLTF-A(D))

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา 


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ  ณ วันที่ 1 กันยายน 2565Yes
9/1/2022