9/1/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม KDLTF-A(D) K20SLTF-C(L) K20SLTF-A(D) K70LTF-A(D) K-CHINA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GINCOME-SSF_XD_31082566

​​​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้​


กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี​

มติการพิจารณา

เค หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KDLTF-A(D))1 กันยายน 2565  ถึง​

31 สิงหาคม 2566
 


​​​​​

ไม่จ่ายเงินปันผล

​​

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF (K20SLTF-C(L))

เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K20SLTF-A(D))

เค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))

เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-CHINA-A(D))

เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GINFRA-A(D))

1 มีนาคม 2566  ถึง

31 สิงหาคม 2566

เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม

(K-GINCOME-SSF)​

1 มิถุนายน 2566  ถึง

31 สิงหาคม 2566

 

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center      โทร. 0 2673 3888          อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566​Yes
9/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market