8/2/2022

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-VALUE RKF4 K-GEMO K-INDIA K-USA-A(D) K-EUROPE-A(D) K-ASIA K-GPROP-A(D) K-GHEALTH XD 1 สิงหาคม 2565


ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม​


          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิด​รอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค หุ้นปันผล (K-VALUE)

1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง

31 กรกฎาคม 2565​​​​ไม่จ่ายเงินปันผล


เค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)
รวงข้าว 4 (RKF4)

1 สิงหาคม 2564 ถึง

31 กรกฎาคม 2565

เค ยูโรเปียน หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-EUROPE-A(D))
​เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D))
เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2565 ถึง

31 กรกฎาคม 2565

เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))
เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)

1 พฤศจิกายน 2564 ถึง

31 กรกฎาคม 2565

เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 2 สิงหาคม  2565

 


Yes
8/2/2022
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market