2/1/2024

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


K-ASIA/K-GEMO/K-GPROP-A(D)​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจารณา

เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน​

(K-ASIA)

1 พฤศจิกายน 2566 ถึง

31 มกราคม 2567


​​ไม่จ่ายเงินปันผล


เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้

(K-GEMO)

1 พฤษภาคม 2566 ถึง

31 มกราคม 2567

เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน –A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GPROP-A(D))

1 สิงหาคม 2566 ถึง

31 มกราคม 2567

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​Yes
2/1/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market