3/1/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-AFIXED K-GINCOME-SSF XD2802​​​2566​​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้


กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GA-A(D))


1 มิถุนายน 2565 ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566

​​​ไม่จ่า​ยเงินปันผล ​​เค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม

(K-GINCOME-SSF)

เค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-CHINA-A(D))

1 กันยายน 2565 ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566

เค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GINFRA-A(D))


1 มีนาคม 2565 ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2566


เค ตราสารหนี้เอเซีย

(K-AFIXED)          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

​ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

  ​

Yes
3/1/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market