1/2/2024

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม


K-EQUITY KSDLTF K-SUPSTAR-SSFX K-GOLD-A(D) XD_02012567​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

​กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจารณา

เค หุ้นทุน

(K-EQUITY)1 กรกฎาคม 2566 ถึง

31 ธันวาคม 2566

​​​

​​ไม่จ่ายเงินปันผล


เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผล

(KSDLTF)

เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GOLD-A(D))

เค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ

(K-SUPSTAR-SSFX)

1 เมษายน 2566 ถึง

31 ธันวาคม 2566

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center     โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567​Yes
1/2/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market