1/3/2024

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม 


K-GB-A(D) XD_02012567​​

               ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

กองทุนเปิด

รอบระยะเวลาบัญชี

มติการพิจารณา

เค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GB-A(D))

1 เมษายน 2566 ถึง

31 ธันวาคม 2566

ไม่จ่ายเงินปันผล

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ KAsset Contact Center     โทร. 0 2673 3888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567​Yes
1/3/2024
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market