7/3/2023

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GB-A(D) XD 30 มิถุนายน 2566​​​

          ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กองทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา

เค โกลบอล บอนด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

(K-GB-A(D))

1 เมษายน 2566 ถึง

30 มิถุนายน 2566

ไม่จ่ายเงินปันผล

 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888  อีเมล : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา ​

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566


Yes
7/3/2023
3!การจ่ายเงินปันผล/ลดทุน!Dividend Payment!market